Advokatene i RUV har god kompetanse på personskadesaker, herunder pasientskader, yrkesskade og skade etter motorvogn mv. (bilansvar). Personskade er en fellesbetegnelse for skade på person, og omfatter mindre fysiske skader til invaliditet og død, sjokkskader og unntaksvis psykiske skader på seg selv. Erstatning for personskade forutsetter at skaden har gitt og eventuelt vil fortsette å gi skadelidte et økonomisk tap.

Personskade kan oppstå ved pasientbehandling, bilskader, vold eller arbeidsulykker mv. Pasientskade er en fellesbetegnelse for personskader som oppstår etter feilbehandling i helsevesenet eller av privat helsepersonell. En personskade medfører personlige utgifter til helbredelse og til å klare vanlige gjøremål, og gir ofte også et lidt og fremtidig inntektstap som ikke offentlige trygdeordninger kan kompensere for fullt ut (tap i erverv).

Pasientskader kan oppstå som følge av mangelfull undersøkelse, behandling, medisinering, kirurgisk inngrep, diagnostisering, pleie eller lignende, og omfatter alle situasjoner der en pasient kan utsettes for skade i forkant av, under og etter helsehjelp. Personskader som ikke er pasientskader, vil typisk skje etter trafikkulykker etter bilansvarsloven, som yrkeskade på arbeidsplassen etter yrkesskadeloven, under transport, ved ulykker i hjemmet, på gate eller hustak mv., etter volds- og ulykkeshandlinger eller etter særlige ansvarsgrunnlag som jernbaneloven mv.

Vi har god erfaring med behandling av pasientskader for Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda, samt for domstolene. Det samme gjelder saker mot ansvarlig forsikringsselskap med ansvarsforsikring og motorvognforsikring. Vi synes det er viktig å ha en advokat med kunnskap om hva som skal til for å oppnå ansvarsgrunnlag og påvise årsakssammenheng, og som kan rådgi for å sikre bevis så raskt som mulig etter en skadevoldende hendelse.  Vi kan også rådgi under en sakkyndig utredning i forhold til hva som vektlegges ved påvisning av årsakssammenheng eller ansvarsgrunnlag. Videre vil man normalt ha utbytte av å ha en rådgiver som kjenner viktigheten av å innhente journalopplysninger og andre bevis raskt fra helseforetakene eller private virksomheter.

Når det gjelder det økonomiske tap, er det viktig at advokaten har god kunnskap om utmålingsreglene. En personskade eller pasientskade medfører personlige utgifter til både helbredelse og til å klare vanlige gjøremål, og gir ofte også et inntektstap som ikke offentlige trygdeordninger kan kompensere for fullt ut.

I en pasientskadesak vil kravet håndteres av Norsk pasientskadeerstatning som har juridisk og medisinsk kompetanse innenfor saksfeltet, slik at man normalt vil kunne ivareta sine interesser bedre ved selv å ha advokat. Norsk pasientskadeerstatning vil ofte kommunisere at de søker å beregne et riktig oppgjør, men vår erfaring er at skadelidte alltid får et bedre oppgjør etter å ha benyttet advokat. Pasientskadeloven er likevel ikke til hinder for at erstatningskrav også kan gjøres gjeldende overfor andre enn Norsk Pasientskadeerstatning, slik som direkte mot helsepersonell eksempelvis, men krav mot staten, regionale helseforetak, helseforetak, fylkeskommuner og kommuner må fremmes mot Norsk pasientskadeerstatning i henhold til loven.

RUV har laget to nettsider www.erstatningpersonskade.no og www.erstatningpasientskade.no som redegjør for rettsreglene for ansvar, utmåling og saksbehandling for både personskade generelt og spesielt for pasientskade. Du kan der finne gode praktiske tips, og selv undersøke hvilke vilkår som må være oppfylt for å få erstatning, og hvordan erstatningen beregnes.

For å kunne få erstatning for personskade eller pasientskade må tre grunnvilkår være oppfylt. Det må foreligge et erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom en konkret handling/unnlatelse og skaden. I tillegg må personskaden ikke være en usannsynlig, fjern eller atypisk følge av den skadevoldende handling eller unnlatelsen (spørsmål om påregnelighet og adekvans). Videre må heller ikke skadelidte ha medvirket til egen personskade eller akseptert risiko i en slik grad at erstatningsplikten etter en skjønnsmessig vurdering må anses for å ha falt bort.

Når du har mistanke om en personskade etter en ulykke eller en pasientskade, er det viktig å kontakte advokat så snart som mulig, for å sikre bevis, melde krav rettidig og unngå foreldelse mv. Du må også umiddelbart ta kontakt med fastlege eller en annen spesialist med en gang du mistenker at du kan ha blitt påført en personskade, herunder pasientskade. Ved pasientskade må du ta kontakt med fastlege eller spesialist utenfor det behandlingssted som har begått feilbehandlingen, med en gang du mistenker symptomer for at du har blitt feilbehandlet. Forsikringsselskapet eller Norsk pasientskadeerstatning vil ofte kommunisere at de søker å beregne et riktig oppgjør, men vår erfaring er at skadelidte alltid får et bedre oppgjør etter å ha benyttet advokat.

Spesielt i personskadesaker underlagt forsikringsansvar, vil det ved en senere rettssak kunne bli brukt mot deg dersom du ikke har dokumentasjon på smerter eller symptomer umiddelbart etter ulykken. Dersom du ligger hjemme med store smerter uten å komme seg til lege, vil selvopplevde symptomer ofte ikke bli vektlagt i saken, med mindre dine smerter er dokumentert som symptomer på en personskade av lege i de første dagene etter en ulykke. Husk også å ta vare på dokumentasjon for de økonomiske utlegg du har hatt som følge av personskade. Ta vare på journalutskrifter og andre dokumenter fra lege eller annet helsepersonell.

Som skadelidt i personskadesaker vil man normalt ha krav på at skadevolder dekker advokat under prosessen ved skade etter motorvogn. Sakene faller dessuten normalt inn under rettshjelpsdekningen i innbo-/hjemforsikringen og vil kunne gi krav på fri sakførsel for domstolene, dersom man har inntekt og formue under fastsatte grenser. Imidlertid vil det ikke gis rettshjelpsdekning under innboforsikring, mens saken går for Norsk pasientskadeerstatning eller for Pasientskadenemnda, da forsikringsselskapene normalt avgrenser rettshjelpsdekningen mot forvaltningssaker, og behandlingen av kravet for Norsk pasientskadeerstatning og for Pasientskadenemnda ansees som vedtaksbehandling. Man må derfor påregne å betale for advokaten selv i pasientskadesaker som går for Norsk pasientskadeerstatning og for Pasientskadenemnda. For domstolene vil en pasientskadesak kunne gi krav på fri sakførsel for domstolene, dersom man har inntekt og formue under fastsatte grenser.

Ta kontakt med oss for en nærmere prat om dine muligheter ved personskade og pasientskade!