Barnevernssaker er et av våre absolutte kjerneområder, der vi besitter god kompetanse gjennom lang og bred erfaring fra barnevernssaker. Saker etter barnevernsloven omfatter typisk omsorgsovertakelse, tilbakeføring, akuttvedtak og plassering på institusjon mv. Vi har gode resultater å vise til i alle typer barnevernssaker.  Advokatene i RUV representerer privat part i barnevernssaker – både foreldrene og barna selv. Vi tar også oppdrag for barn i institusjon.

Barnevernssaker kjennetegnes gjennom at det er et tvangsinngrep overfor barna, så vel som foreldrene. Det avgjørende for barnevernet, Fylkesnemnda eller domstolene skal være hvilken løsning som vil sørge for ro, stabilitet og gode oppvekstvilkår for barna i den aktuelle situasjon også med tanke på noe lengre sikt. Her mener vi at den tilknytningen som barn har til foreldre som oftest taler for at barna vil ha det best hos sine foreldre. Vi jobber derfor etter et prinsipp om at alle steiner må snus, for å synliggjøre omsorgsevne og tilknytning. I saker der barnevernet ikke ønsker å bidra med hjelpetiltak eller andre tiltak som vil være til klientens fordel, forsøker vi å hjelpe og rådgi slik at parten selv kan få frem eller får andre til å bekrefte at omsorgsevnen er adekvat.

Barnevern er et viktig rettsområde for den enkeltes rettssikkerhet, spesielt siden det ofte vil være vanskelig å snu en prosess som har gått for langt, idet oppfatninger fra innledende saksbehandling lett fester seg, og status quo ofte vektlegges når det har gått noe tid. Vi vektlegger derfor at vi ikke bare skal kunne lovens regler om barnevern og rettspraksis, men også kjenne til hva som skjer rent praktisk i en barnevernssak, og hva som vektlegges psykologfaglig i saker om barnevern.

RUV driver nettsiden www.barnevernsadvokat.no, som gir praktisk informasjon til partene i en barnevernssak, og opplyser om rettsregler, saksbehandlingen og flere av de psykolog- og sosialfaglige vurderingene, som normalt vektlegges av Fylkesnemnda og domstolene. Formålet med nettsiden er å gi deg som part kunnskap som gjør deg bedre forberedt i saker om omsorgsovertakelse, tilbakeføring av omsorg, hjelpetiltak eller andre tvangstiltak. Vi tar også opp temaer som hjelpetiltak, plassering i fosterhjem, andre tvangstiltak og plasseringstiltak, samværsrett, foreldreansvar, barnets-beste vurderingen, gangen i en barnevernssak, sakkyndiges rolle, mv.  Nettsiden vil derfor også kunne være informativ i forhold til å kunne styrke private parters rettsstilling når undersøkelser er iverksatt fra barnevernets side, eller i en pågående tvist for Fylkesnemnda og domstolene.

Barnevernssaker gir automatisk fri sakførsel og dermed gratis advokat straks det er fattet vedtak av barnevernet eller det er satt i gang forberedelser til sak for Fylkesnemnda, uavhengig av inntekt og formue (uten behovsprøving). Ved fri sakførsel dekkes også utgiftene til sakkyndig. Staten bærer for øvrig etter tvisteloven alle kostnader i en barnevernssak.