Barnefordelingssaker er et av våre kjerneområder, der vi besitter god kompetanse gjennom lang erfaring fra slike saker. Barnefordeling er vanskelige saker for de som havner i tvist om daglig omsorg, foreldreansvar og samværsrett for felles barn. Valg man tar tidlig under prosessen kan ofte få avgjørende betydning for utfallet, og vi kan som oftest bidra til å oppnå et best mulig resultat dersom vi involveres på et tidlig tidspunkt. Vi plikter som advokater i barnefordelingssaker å hjelpe til med å finne løsninger til beste for barna, og vi vektlegger å få frem gode løsninger der det er mulig. Vår familiemeklingskompetanse og kompetanse som bistandsadvokat og vold, gir oss særskilte fortrinn i vanskelige barnefordelingssaker. Vi har også erfaring med saker, der en av foreldrene har tilknytning til utlandet.

Alle våre advokater har god og oppdatert kunnskap om de psykologfaglige hensyn som vektlegges i barnets-beste vurderingen, gangen i en barnefordelingssak, sakkyndiges rolle, samværssabotasje og barnebidrag mv. Det avgjørende for retten vil være hvilken løsning som vil sørge for ro, stabilitet og gode oppvekstvilkår for barna i den aktuelle situasjon også med tanke på noe lengre sikt. Vi søker å gi klienten best mulig innsikt i hva domstolene og de sakkyndige vil vektlegge i forkant av en avgjørelse, slik at klienten er best mulig informert om hvilke påstander som bør nedlegges, om forlik bør inngås og om det bør tilbys eller innhentes særskilte bevis. Vi kan også der det trengs bistå med innhenting av informasjon fra instanser som barnevernet, BUP, helsepersonell, Politiet eller skole/barnehage mv.

Barnefordelingssaker avgjøres som oftest etter og i stor grad av psykologisk sakkyndighet ut fra hvilken avgjørelse som vil være til «barnas beste». I det ligger at den sakkyndiges vurderinger og konklusjon om hva som er til «barnas beste», langt på vei vil følges av domstolene i praksis, selv om retten står fritt til å legge andre synspunkter og vurderinger til grunn. Den sakkyndige vil normalt også være til stede under hovedforhandling og gi sine vurderinger til dommeren om det som kommer frem av bevis og argumentasjon i retten. Advokatene i RUV gir deg råd om hva som skjer i møte med den sakkyndige, og om hvilke momenter som er formålstjenlige å få frem for å opplyse saken best mulig.

Vi i RUV driver nettsiden www.barnefordelingssaker.no, som er en nettside som gir praktisk informasjon til partene i en barnefordelingssak, og opplyser om rettsreglene, og flere av de psykologfaglige vurderingene, som ofte vektlegges. Formålet med siden er å gi partene kunnskap som gjør dem bedre forberedt og innstilt på en løsning til beste for barna i saker om barnefordeling. Nettsiden vil forhåpentligvis også kunne være informativ i forhold til å kunne styrke egen og barnas rettsstilling i en tvist under oppseiling, eller en pågående tvist.

Saker om barnefordeling kvalifiserer til fri sakførsel, dersom søker har en bruttoinntekt opp til kr. 246.000,-. Dersom søker bor sammen med ektefelle eller samboer med felles økonomi skal samlet inntekt legges til grunn, og inntektsgrensen er da kr. 369.000,-. RUV tar på seg saker med fri sakførsel i barnefordelingssaker, der klienten tilfredsstiller de økonomiske vilkårene.