Vi har mye erfaring med advokatansvarssaker og annet rådgivningsansvar som arkikekt, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende mv. Disse sakene avgjøres ofte etter det såkalte profesjonsansvaret.

Profesjonsansvaret er et særskilt ansvarsgrunnlag i erstatningsretten, som gjelder typiske rådgiveroppdrag som advokat, eiendomsmegler, oppgjørsansvarlige, revisor, regnskapsfører, takstmann, arkitekt eller økonomisk rådgiver. Ofte blir disse yrkene kalt “frie yrker”. Profesjonsansvaret er en slags hybrid mellom kontraktsrett og erstatningsrett, og kjennetegnes ved at det normalt foreligger en kontrakt. Det kan da reises spørsmål om det er erstatningsregler i eller utenfor kontrakt som skal påberopes for forholdet. Videre vil andre profesjonelle stillinger som daglig leder og styremedlem kunne pådra seg ansvar overfor selskap eller foreninger.

Profesjonsansvaret antas å inneholde en strengere norm enn culpa-normen utenfor kontrakt, og den kontraktsrettslige culpa-normen (uaktsomhetsnormen). Det er derfor et strengt profesjonsansvar for advokater og andre rådgivere og mellommenn, jf. Rt. 2000 s. 679 (Investa) og Rt. 2003 s. 400 (Fearnley Fonds).

En utøver av en profesjon vil derfor normalt bli ansvarlig hvis kravene til faglig forsvarlig yrkesutøvelse er overtrådt, og den mangelfulle håndteringen av oppdraget påfører oppdragsgiveren et formuestap. Ved profesjonsansvaret er det normalt ikke tingsskade eller personskade som er forvoldet, men et formuestap som følge av handlingen eller unnlatelse av handling.

Hvis det er en som er i et oppdragsforhold som har gjort skaden, kan klienten normalt gjøre gjeldende erstatningsregler både i og utenfor kontraktsforhold, utfra hva som vil passe best. Valget vil ha betydning for om avtaleforholdet blir en tolkningsfaktor, og i forhold til foreldelse, idet fristene vil være annerledes i og utenfor kontrakt. Ofte vil de kontraktsrettslige og erstatningsrettslige ansvarsgrunnlagene og tapsvurderinger gjøres gjeldende om hverandre i en tvist.

Ta kontakt med oss dersom du lurer på om du er utsatt for dårlig rådgivning, som har pådratt deg et økonomisk tap!